این یک سربرگ در سپید برق است

زندگی زیباست هرروزت رادر لحظه حال زندگی کن به خاطر کسی که هستی سپاس گذار باش واز از جهان پیرامونت قدردانی کن